Kizilca Yardim Dernegi

Cenaze Fonu Tüzüğü

KIZILCA YARDIM DERNEĞİ   (K.Y.D.T. e.V.) 

K.Y.D.T  e.V`in Cenaze Nakil Fonu Şartnamesi (CNFS)


Madde 1: Fonun Amacı
K.Y.D.T  e.V. üyelerinin, fondan yararlanma hakkına sahip olanların (dernek üyesi olmadan) ve yakınlarının, cenazelerini ölüm mahallinden (cenaze yakınlarının isteği ve bilgisi dahilinde) Türkiye’deki defin yerine kadar nakletmektir.Bununla ilgili masrafları aşağıda belirtilen Cenaze Nakil Fonu Şartnamesine göre karşılamaktır.


Madde 2: CNF Üyeliğine Başvuru Şartları
a) T.C. vatandaşı veya T.C. kökenli bir diğer ülkenin (Almanya,İsviçre,Avusturya,Fransa,Hollanda ve Belçika İtalya, vatandaşı olmak. İkamet ettiği ülke`nin kanunlarına göre oturma veya çalışma izinlerinin olması.
b) Turist,iltica veya geçici görev için bulunmamak,
c) K.Y.D.T. e.V. üyesi olmak, üye aidatlarını düzenli olarak ödemek  ve derneğe yeni üyelikte bir defaya mahsus 36.00 € bağışta bulunmak,
d) Kayıt formunun eksiksiz, gerçeğe uygun, doğru bilgilerle doldurulması ve imzalanarak bağış dekontunun orjinaliyle beraber K.Y.D.T  e.V`in merkezine gönderilmesi gerekir.


Madde 3: CNF`dan Yararlanma Tarihi 
Madde 2' deki şartları yerine getiren üyelerimiz Cenaze Nakil Fonundan süre beklemeden faydalanabilirler. 

 
Madde 4: CNF`dan yararlanacak Aile Fertleri

 1. CNF’dan üyenin, bulunduğu ülkede ikamet eden resmi nikahlı eşi, 18 yaşından küçük ve bekar çocukları yararlanır. 18 yaşını doldurmuş veya evlenmiş çocuklar her ne durumda olursa olsun bu CNF`dan anne ve babalarının üzerinden yararlanamazlar.
 2. Anne ve babasının üzerinden CNF`na kayıtlı olup, daha sonra 18 yaşını dolduran çocuklar bildiri yapılmasına gerek kalmadan fondan yararlanma hakkını kaybederler.

 

Madde 5: Vefat Halinde Üyenin Yapacağı İşler
Vefat halinde, cenaze ile ilgili tüm iş ve işlemler, sadece CNF tarafından belirlenen cenaze nakil firmaları tarafından yapılır.
Cenaze sahipleri bildirilen firmalar harici başka nakil firmaları görevlendiremezler. Aksi halde CNF tarafından, maddi ve manevi hiç bir sorumluluk kabul edilmez ve ödeme yapılmaz.
Bu sebeble, CNF`dan yararlanma hakkına sahip bir cenaze olması halinde, cenazenin aile fertleri veya bir yakını tarafından belirtilen telefon numaraları ile ( kendilerine en yakın olanı ) irtibat kurulması ve resmi işlemler için aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekir ;

 1. Vefat edenin pasaportu
 2. Vefat edenin nüfus-hüviyet cüzdanı
 3. Vefat eden evli ise internasyonal evlilik cüzdanı, evlilik cüzdanı internasyonal değil ise, bulunduğu ülkenin dilinde tercümesi,
 4. Üyelik kartı,
 5. Eğer vefat evde vuku buldu ise, doktor`dan ölüm raporu`nun

Yukarıdaki belgelerin herhangi birinin eksikliğinden dolayı meydana gelecek masrafları üye kendisi veya (üyenin vefatı durumunda ise) yakınları karşılar. 


Madde 6: Ölüm Halinde CNF’un Yapacağı İşler

 1. T.C. Başkonsolosluğun daki cenaze nakliyle ilgili işlemleri yapar veya yaptırır.
 2. Alman Nüfus Dairesi (Standesamt) daki işlemleri yapar veya yaptırır.
 3. Cenaze`nin İslami usullere (Vefat edenin vasiyeti veya yakınların isteği üzerine) hazırlanması, yıkanması, kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınması için gerekli işlemleri yapar veya yapılmasını sağlar.
 4. Cenazenin, hava yoluyla İzmir’e Antalya’ya Dalaman’a, oradan da defnedileceği yere kadar ambulans veya cenaze arabasıyla nakledilmesini sağlar. Cenazeyle beraber bir refakatçi`nin (vefat edenin yakınlarının vereceği bir kişi) gidiş-dönüş uçak biletini THY`nin ekonomi classı`nin, o günkü mini tarifesi üzerinden karşılanır.
 5. Resmi makamlardan , tatil ve bayram günlerinden, havayolu şirketlerinden kaynaklanabilecek gecikme ve aksaklıklardan CNF sorumlu değildir.

Madde 7: Ödeme Yükümlülüğü

 1. Üyelerimiz, aidatlarını en geç 31 Ocak’a kadar ödemesi gerekmektedir. Çekme yetkisi vermeyen (Einzugsermächtigung) üyelerimiz banka havalelerini zamanında yapması gerekmektedir. Üyelerimiz derneğimize çekme yetkisi ( Einzugsermächtigung ) vererek bu yöndeki aksaklıkları önleyecektir.
 2. Normal şartlar halinde yıllık masraf payı alınmayacaktır. K.Y.D.T. e.V. üyeleri bu CNF`dan üye aidatlarını ödeyerek faydalanacaklardır.
 3. Geçmiş yıllardan aidat borcu olan ve CNF`dan yararlanma hakkını kaybeden üyeler, 36 euro bağış yaparak K.Y.D.T. e.V. Derneğine yeniden üye olarak CNF’den yararlanabilirler.
 4. CNF bütçesi afet ve toplu kazalardan dolayı giderini karşılayamaz ise masraf payı dağılımı yaparak CNF’un işlerliğini korur. Üyeler bu masraf payını, CNF hizmetlerinden yararlanabilmeleri için bildirilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler.
 5. Üye veya CNF’dan yararlanma hakkı olan aile fertlerinden birisi CNF’dan yararlandığı takdirde üyelik, yurtdışında ikamet edildiği sürece 8 Yıl, geride kalan CNF’dan yararlanma hakkına sahip aile fertleri veya kanuni mirasçıları  tarafından devam ettirilmek zorundadır. Aksi takdirde, yapılan tüm masraflar K.Y.D.T  e.V. Cenaze Nakil Fon’una iade edilmek zorundadır.

Madde 8: İkamet ettiği ülkenin dışında vefat edenlerin durumu

 1. Üyelerin veya CNF’dan yararlanma hakkına sahip aile fertlerinin Türkiye’de izinde iken vefat etmeleri durumunda cenaze sahipleri cenazelerini kendi imkanları ile defnederler. Ölüm raporunun bir dilekçe ile K.Y.D.T.  e.V. yönetim kurulu’na ulaştırılmasi halinde kanuni mirasçılarına 500.- € ödeme yapılır.
 2. Üyelerin veya CNF’dan yararlanma hakkına sahip aile fertlerinin ikamet ettikleri ülke veya Türkiye dışında vefatı durumunda ise 8.maddenin a) fıkrasındaki yol izlenir. Yalnız kanuni mirasçılarına 1500.- € ödeme yapılır. Bunların haricinde ölüm yardımı için başka bir ödeme yapılmaz.
 3. Almanya, İsviçre, Avusturya, Fransa, Hollanda İtalya ve Belçika’da vefatı durumda, cenaze direk olarak Türkiye`ye nakli halinde ikamet ettiği Ülke olarak kabul edilir ve masrafları CNF tarafından karşılanır.
 4. Önce ikamet ettiği ülkeye ve ardından Türkiye’ye nakli halinde üye veya, yakınları tarafından aradaki masrafı karşılar.

Madde 9: Resmi makamlardan alınan yardımlar hakkında
Bulunduğu ülkenin kurum ve kuruluşlarınca verilen ölüm yardım paralarının tamamı hak sahiplerine ait olup, bununla ilgili işlemler de kendileri tarafından yürütülür.


Madde 10: CNF’den ayrılma 
7. maddenin e) Fıkrası dışında kalan üyeler,ayrılmak istedikleri senenin aidatının tamamını ödeyerek yazılı bir dilekçe ile CNF’dan ayrılabilir. CNF’dan çıkarılan veya kendi isteğiyle ayrılan üyeler, önceki yıllara ait her hangi bir hak talep edemezler. K.Y.D.T. e.V. CNF’a herhangi bir üye adayının başvurusunu kabul etmeme ve herhangi bir üyeliği de sona erdirme hakkına sahiptir. Bununla ilgili olarak derneğimizin bilgi verme yükümlülüğü yoktur. 


Madde 11: Bilgi verme yükümlülüğü

 1. Üye, kendisi ve CNF’dan yararlanma hakkı olan aile fertleriyle ilgili medeni hallerindeki değişiklikler, yeni doğan çocuklar ve adres değişiklikleri gibi her türlü değişiklikleri en geç 15 gün içerisinde Fon’a bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde CNF`dan, iletişimsizlikten kaynaklanacak aksamalardan hiç bir sorumluluk kabul etmez.
 2. Yanlış bilgi vererek kayıt şartlarına uygun olmadığı halde, CNF’dan yararlanmak maksadıyla hileli olarak kayıt yaptıranlar, bunlara ortak olanlar, kanunsuz yollara başvuranlar hakkında, gerekli işlemlerin yapılması için suç duyurusunda bulunulacaktır. Yapılan haksız ödemeler, suistimal veya adam kayırma (eğer ortaya çıkarsa) mutlaka kanuni yollarla takibatı derneğimiz tarafından yapılacaktır.

**Müracaat sahibi, K.Y.D.T  e.V. ‘in düzenlemiş olduğu yukarıdaki şartnameyi ve lüzumu halinde Yönetim Kurulunun Bölge temsilcileriyle  yapacağı değişiklikleri kabul etmiş sayılır.